domingo, 7 de junio de 2015

throw

(E)=thrawan(OE)=drawen(OHG)=draw(E)=tlauauan/tli(N)=ruled, traced lines,=uauana/ouauan=draw/plow.