lunes, 11 de mayo de 2015

Friuli

(NWItal)=Friulian=Friu/Pioline(F)=Cedric, tennis player,=pipiyolin(N)=bee(E)=pipi(N)= freq. of pi/opic=pick(E),=olin(N/17/Tonalamatl)=movement.